PHILOLOGICA.NET
An Online Journal of Modern Philology ISSN 1214-5505
 

Pokyny pro přispěvatele

 

Redakční rada

2004-01-13 (aktualizováno 2012-02-07)

 

1 Úvod

Tento článek obsahuje pokyny pro autory, kteří budou své články publikovat v žurnálu Philologica.net. Chtěli bychom všechny autory požádat, aby tyto pokyny dodržovali, neboť i sebemenší odchylka od těchto pokynů prodlužuje dobu potřebnou k otištění jejich článků.

1.2 Článek a jeho přílohy

Ke každému článku, který bude zaslán (na adresu philologica.net@gmail.com) ke zveřejnění v žurnálu Philologica.net, musí být přiloženy následující informace, bez nichž nebude článek otištěn:

 • celá jména všech autorů článku
 • anglický překlad názvu článku
 • anglický abstrakt článku o rozsahu max. 240 znaků
 • sekci, ve které má být článek otištěn
  • General Topics (sekce pro obecná, mezioborová a jiná témata)
  • Linguistics (sekce pro články jazykovědné)
  • Literature (sekce pro články literárněvědecké)
  • Language Teaching (sekce pro články o teorii a praxi vyučování)
  • Culture Studies (sekce pro články týkající se kulturních studií)
  • Translation Studies (sekce pro články se zaměřením na otázky překladu a tlumočení)
 • jedno anglické klíčové slovo (frázi), jiné než název sekce

Upozornění: Články a jejich přílohy budou redakcí časopisu akceptovány jen tehdy, pokud budou dodány v elektronické formě.

1.2 Jazyk článku a Pravidla publikování

Standardy sítě internet a zejména pak standard UNICODE umožňují zobrazit internetový obsah teoreticky v kterémkoliv současném či starém jazyce. Autoři článků si tak v podstatě mohou zvolit jazyk, ve kterém budou psát svůj článek, s ohledem na jazyk cílové čtenářské skupiny. Aby bylo nicméně zajištěno, že nebudou publikovány články s urážlivými či jinak nepřijatelnými formulacemi, výkonný redaktor tohoto časopisu si vyhrazuje právo neotisknout články, které těmto kritériím nevyhovují. V současné době je proto výběr jazyka článků omezen na následující jazyky:

 • angličtina (přednostně)
 • němčina
 • francouzština
 • španělština
 • italština
 • čeština (přednostně)
 • slovenština
 • polština
 • ruština

1.3 Citační doporučení

Co se týče způsobu uvádění bibliografických citací, doporučujeme našim přispěvatelům postupovat dle citačních standardů ISO 690 a ISO 690-2.

1.4 Struktura článku obecně

Každý článek žurnálu Philologica.net se může skládat až ze čtyř oddílů:

 1. Obsah (nepovinný oddíl)
 2. Vlastní článek (povinný oddíl)
 3. Poznámky (nepovinný oddíl)
 4. Seznam použité literatury (nepovinný oddíl)

2. Formátování článků

PHILOLOGICA.NET je hypertextový žurnál, a proto k formátování článků používá (částí) jazyka HTML (Hypertext Markup Language). Jazyk HTML je lehce naučitelný jazyk, kterým je možné psát články v podstatě v kterémkoliv jednoduchém textovém editoru, neboť podstatou psaní článků v jazyce HTML je, že se určitá část textu uzavře do značek (tzv. tagů), které této části přidají vlastnost, jež je dána jménem dané značky (resp. dané dvojice značek). Například uzavření slova „Philologica“ do značek <U> a </U>, tedy

<U>Philologica</U>

bude znamenat, že slovo „Philologica“ má být zobrazeno s podtržením:

Philologica

O formátování článků v jazyce HTML pojednávají následující části.

2.1 Obecné formátovací značky

Každý článek žurnálu Philologica.net se může skládat až ze čtyř oddílů:

 1. Obsah (nepovinný oddíl)
 2. Vlastní článek (povinný oddíl)
 3. Poznámky (nepovinný oddíl)
 4. Seznam použité literatury (nepovinný oddíl)

(O formátování jednotlivých oddílů pojednává část 2.2.)

V oddílech 2., 3. a 4. mohou být podle potřeby použity následující značky:

<B>...</B> způsobí, že text bude zobrazen tučně
<I>...</I> způsobí, že text bude zobrazen kurzívou
<U>...</U> způsobí, že text bude zobrazen s podtržením

Nedoporučujeme však tyto značky kombinovat. Např.:

*<B><U>...</U></B>

Zřejmě největší výhodou publikování na internetu je, že kterákoliv část textu se může stát odkazem na jiný dokument, resp. jeho část. Toto se provádí pomocí (dvoj)značky <A>. Např. pokud uzavřeme slovo „elektronický“ způsobem uvedeným v následujícím příkladě

PHILOLOGICA.NET je
<A HREF="http://philologica.net">elektronický</A> žurnál

bude slovo „elektronický“ ve výsledku zobrazeno jako internetový odkaz na domovskou stránku našeho žurnálu:

PHILOLOGICA.NET je elektronický žurnál

Používání (dvoj)značky <A> je dovoleno ve všech oddílech.

2.2 Formátování jednotlivých oddílů

Následující části obsahují pokyny o formátování jednotlivých oddílů.

2.2.1 Formátování obsahu

Obsah je oddíl, který je nepovinnou částí celého článku. Pokud bude autor chtít na začátek svého článku připojit jeho obsah, musí obsah začínat následující sekvencí:

<DIV CLASS="contents">
<H3>Obsah</H3>

Vlastní obsah se tvoří pomocí značek sloužících k tvorbě číslovaného seznamu:

<OL> označuje začátek obsahu
<LI> uvádí první položku obsahu
<LI> uvádí druhou položku obsahu
.
.
<LI> uvádí poslední položku obsahu
</OL> označuje konec obsahu

Následující příklad ukazuje, že obsah může být i víceúrovňový:

<OL> označuje začátek celého obsahu
<LI> uvádí název 1. kapitoly
<OL> označuje začátek 1. podúrovně obsahu
<LI> uvádí název 1. podkapitoly
<LI> uvádí název 2. podkapitoly
</OL> označuje konec 1. podúrovně obsahu
<LI> uvádí název 2. kapitoly
<LI> uvádí název 3. kapitoly
<LI> uvádí název 4. kapitoly
</OL> označuje konec celého obsahu

Obsah jako oddíl článku musí být ukončen následující značkou:

</DIV>

2.2.2 Formátování vlastního článku

Vlastní článek je oddíl, který je povinný. Tento oddíl musí začínat následujícím řádkem:

<DIV CLASS="article">

Uvnitř oddílu Vlastní článek mohou autoři používat následující (dvoj)značky:

<H3>...</H3> k označení názvů kapitol
<H4>...</H4> k označení názvů podkapitol
<P>...</P> k označení jednotlivých odstavců
<BLOCKQUOTE>...</BLOCKQUOTE> k označení příkladů

Text, který má být zobrazen jako nečíslovaný seznam, se tvoří pomocí následujících značek:

<UL> označuje začátek seznamu
<LI> uvádí první položku seznamu
<LI> uvádí druhou položku seznamu
.
.
.
<LI> uvádí poslední položku seznamu
</UL> označuje konec seznamu

Podobně se tvoří text, který má být zobrazen jako číslovaný seznam:

<OL> označuje začátek seznamu
<LI> uvádí první položku seznamu
<LI> uvádí druhou položku seznamu
.
.
.
<LI> uvádí poslední položku seznamu
</OL> označuje konec seznamu

Články mohou obsahovat také obrázky a grafy, které však musí být zaslány redakci odděleně od samotného článku. Aby se příslušný obrázek/graf zobrazil na určitém místě v článku, musí autor na dané místo v článku vložit následující řádek:

<IMG SRC="obrazek1.gif" ALT="Obrázek č. 1" BORDER="0">

V tomto řádku, resp. značce <IMG>, odkazuje název obrazek1.gif na příslušný obrázek. Autor může rovněž určit, zdali má být kolem daného obrázku zobrazen rámeček. To se provádí pomocí atributu BORDER umístěného uvnitř značky <IMG>. Atribut BORDER="0" vykreslí daný obrázek bez rámečku a atribut BORDER="1" jej vykreslí s rámečkem širokým 1 obrazovkový bod. Uvnitř značky <IMG> je nutné užívat atributu ALT. Tento atribut přiřadí obrázku jméno pro ty prohlížeče, které obrázky zobrazit nemohou. V případě uvedeného příkladu je tímto jménem název Obrázek č. 1.

Maximální povolená šířka obrázků v žurnálu Philologica.net je 480 obrazovkových bodů (pixelů). Upozornění: Značka <IMG> nemá k sobě koncovou značku </IMG>.

Pokud má být pod daným obrázkem zobrazen i krátký popis, např. „Obrázek č. 1“, musí být uveden bezprostředně za značkou <IMG> a musí mít následující formu:

<H6>Obrázek č. 1</H6>

Celý oddíl Vlastní článek musí být ukončen následující značkou:

</DIV>

2.2.3 Formátování poznámek

Poznámky je oddíl, který je nepovinný. Tento oddíl, pokud má být uveden, musí začínat následující sekvencí:

<DIV CLASS="notes">
<H3>Poznámky</H3>

Každá z poznámek musí začínat číslem uvedeným v hranatých závorkách a celý tento text musí být uzavřen pomocí značek

<P>...</P>

Odpovídající čísla poznámek v oddílu Vlastní článek musí být rovněž uvedena v hranatých závorkách.

V žurnálu Philologica.net je možné vytvořit čísla poznámek jako vzájemně propojené hypertextové odkazy. Jednotlivá hypertextová spojení mezi čísly poznámek v oddílu Vlastní článek a čísly poznámek v oddílu Poznámky se tvoří pomocí (dvoj)značky <A>. Příklad spojení:

<DIV CLASS="article">
<H3>Kapitola 4</H3>
<P>V této kapitole bych chtěl reagovat na jeden článek
<A HREF="#note1" NAME="1">[1]</A>, který byl nedávno otištěn v ... </P>
</DIV>

<DIV CLASS="notes">
<H3>Poznámky</H3>
<P><A HREF="#1" NAME="note1">[1]</A> Článek je dostupný na internetu ...</P>
</DIV>

Uvedený příklad bude v prohlížeči zobrazen takto:

Kapitola 4

V této kapitole bych chtěl reagovat na jeden článek [1], který byl nedávno otištěn v ...

Poznámky

[1] Článek je dostupný na internetu ...

Jak je vidět z výsledného zobrazení, čísla poznámek jsou vzájemně propojené hypertextové odkazy, které lze použít k pohodlnému procházení mezi číselným odkazem na poznámku a vlastním textem příslušné poznámky.

Oddíl Poznámky musí být zakončen značkou

</DIV>

2.2.4 Formátování seznamu použité literatury

Seznam použité literatury je oddíl, který je nepovinný. Pokud má být tento oddíl v článku uveden, musí být uveden jako úplně poslední. Jeho formátování by však nemělo činit žádné problémy. Nejprve je nutné tento oddíl začít napsáním následující sekvence:

<DIV CLASS="references">
<H3>Literatura</H3>

Poté je možné uvádět jednotlivé položky (abecedně řazeného) seznamu. Každá položka musí být uzavřena značkami <P>...</P>. Například

<P>Firbas, J. (1961): „On the communicative value of the modern English finite verb“, <I>Brno Studies in English</I> 3, str. 79-104</P>
<P>Firbas, J. (1992): <I>Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication</I>. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0521373085</P>

Oddíl Seznam použité literatury musí být zakončen značkou

</DIV>

Výsledné zobrazení pak bude následující:

Literatura

Firbas, J. (1961): „On the communicative value of the modern English finite verb“, Brno Studies in English 3, str. 79-104

Firbas, J. (1992): Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0521373085

2.3 Používání tabulek

Vzhledem k tomu, že tvorba/úprava tabulek v jazyce HTML není nijak jednoduchou záležitostí, žádáme autory, aby nám všechny tabulky posílali jako samostatné obrázky ve formátu GIF. Tabulky budou otištěny jako obrázky. Prosím mějte na paměti, že maximální šířka obrázků je 480 obrazovkových bodů (pixelů). Více informací o způsobu vkládání obrázků do článku nejdete v části 2.2.2 Formátování vlastního článku.

2.4 Psaní fonetického přepisu

V článcích mohou být uvedeny fonetické přepisy podle fonetické abecedy IPA, avšak každý takový přepis musí být uzavřen do následujících značek:

<SPAN class="ipa">......</SPAN>

Například k uvedení fonetického přepisu anglického slova "thing" by bylo nutné napsat následující řádek:

<SPAN class="ipa">[&#952;&#618;&#331;]</SPAN>

Tento řádek by byl ve výsledku zobrazen jako

[θɪŋ]

Více informací o HTML kódech znaků fonetické abecedy IPA je uvedeno na www stránce profesora Johna Wellse (University College London, UK).

2.5 Přehled formátovacích značek

<B>...</B> zobrazí text tučně
<I>...</I> zobrazí text kurzívou
<U>...</U> zobrazí text s podtržením
<A HREF="http://w3c.org">hyperlink</A> vytvoří hyperlink na w3c.org
<DIV CLASS="contents">...</DIV> vymezuje oddíl Obsah
<DIV CLASS="article">...</DIV> vymezuje oddíl Vlastní článek
<DIV CLASS="notes">...</DIV> vymezuje oddíl Poznámky
<DIV CLASS="references">...</DIV> vymezuje oddíl Seznam použité literatury
<H3>...</H3> označuje název kapitoly
<H4>...</H4> označuje název podkapitoly
<P>...</P> označuje text odstavce, text poznámky nebo položku v bibliografii
<BLOCKQUOTE>...</BLOCKQUOTE> označuje (excerpovaný) příklad
<UL> uvádí začátek nečíslovaného seznamu
<LI> uvádí jednu položku tohoto seznamu
</UL> uvádí konec tohoto seznamu
<OL> uvádí začátek číslovaného seznamu / obsahu
<LI> uvádí jednu položku tohoto seznamu / obsahu
</OL> uvádí konec tohoto seznamu / obsahu
<IMG SRC="obrazek.gif" ALT="Obrázek" BORDER="0"> vloží obrázek
<H6>Obrázek č. 1</H6> připojí k obrázku popis „Obrázek č. 1“
<SPAN class="ipa">...</SPAN> označuje fonetický přepis

3. Šablona

Zkopírováním (částí) následující šablony do textového editoru je možné začít psát nový článek do našeho žurnálu. Prosím pamatujte, že kromě oddílu Vlastní článek (zde vyznačen na červeném pozadí) jsou všechny ostatní oddíly nepovinné.

<DIV CLASS="contents"> <H3>Obsah</H3> <OL> <LI> </OL> </DIV>
<DIV CLASS="article"> <H3> </H3> <H4> </H4> <P> </P> <BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE> </DIV>
<DIV CLASS="notes"> <H3>Poznámky</H3> <P><A name="note1" href="#1">[1]</A> </P> <P><A name="note2" href="#2">[2]</A> </P> </DIV>
<DIV CLASS="references"> <H3>Literatura</H3> <P> </P> <P> </P> </DIV>
[Viewed on 2024-06-20]
Philologica.net is published by
Albis - Giorgio Cadorini
(From 2004 to 2016 the journal was published by
The Vilém Mathesius Society,
Opava, Czech Republic)
Copyright © 2003-2024, Philologica.net