PHILOLOGICA.NET
An Online Journal of Modern Philology ISSN 1214-5505
 

Několik poznámek ke třetímu vydání The Cambridge Encyclopedia of Language

[Some notes on the third edition of The Cambridge Encyclopedia of Language]

Martin Drápela

2011-02-18

The article is a short review of the third edition of David Crystal’s The Cambridge Encyclopedia of Language published by Cambridge University Press in 2010 (ISBN 9780521736503).

Profesora Davida Crystala bezesporu není nutné zasvěceným představovat. Stejně tak nebude neznámá i jeho encyklopedie The Cambridge Encyclopedia of Language, která spolu s The Cambridge Encyclopedia of the English Language patří mezi zřejmě nejzdařilejší publikace tohoto druhu. V tomto článku bych chtěl čtenáře alespoň krátce seznámit s novým vydáním prvně jmenovaného titulu (ISBN 9780521736503), které v nakladatelství Cambridge University Press vyšlo v červnu loňského roku. Předchozí druhé vydání této encyklopedie (ISBN 9780521559676, Seventh printing 2007) mi bude na následujících řádcích sloužit jako malá pomůcka k porovnání některých vlastností nového vydání. V žádném případě se však v tomto příspěvku nebudu pokoušet o zevrubnou recenzi, neboť to by si vzhledem k šíři popisovaných aspektů jazyka a jazykové komunikace vyžádalo mnohem víc času.

V prvé řadě je třeba říci, že v porovnání s druhým vydáním (dále označovaným jako CEL2) se základní obsahová struktura vydání třetího (dále jako CEL3) víceméně nezměnila. Čtenářům je tak nabídnuto celkem 65 témat, která jsou uspořádána shodně s vydáním druhým do jedenácti tematických okruhů:

Part I. Popular Ideas About Language
1. The prescriptive tradition; 2. The equality of languages; 3. The magic of language; 4. The functions of language; 5. Language and thought
Part II. Language and Identity
6. Physical identity; 7. Psychological identity; 8. Geographical identity; 9. Ethnic and national identity; 10. Social identity; 11 Contextual identity; 12. Stylistic identity and literature
Part III. The Structure of Language
13. Linguistic levels; 14. Typology and universals; 15. The statistical structure of language; 16. Grammar; 17. Semantics; 18. Dictionaries; 19. Names; 20. Discourse and text; 21. Pragmatics
Part IV. The Medium of Language: Speaking and Listening
22. The anatomy and physiology of speech; 23. The acoustics of speech; 24. The instrumental analysis of speech; 25. Speech reception; 26. Speech interaction with machines; 27. The sounds of speech; 28. The linguistic use of sound; 29. Suprasegmentals; 30. Sound symbolism
Part V. The Medium of Language: Writing and Reading
31. Written and spoken language; 32. Graphic expression; 33. Graphology; 34. The process of reading and writing
Part VI. The Medium of Language: Signing and Seeing
35. Sign language; 36. Sign language structure; 37. Types of sign language
Part VII. Child Language Acquisition
38. Investigating children's language; 39. The first year; 40. Phonological development; 41. Grammatical development; 42. Semantic development; 43. Pragmatic development; 44. Language development in school
Part VIII. Language, Brain, and Disability
45. Language and the brain; 46. Language disability
Part IX. The Languages of the World
47. How many languages? 48. How many speakers? 49. The origins of language; 50. Families of language; 51. The Indo-European family; 52. Other families; 53. Language isolates; 54. Language change; 55. Pidgins and creoles
Part X. Language in the World
56. The language barrier; 57. Translating and interpreting; 58. Artificial languages; 59. World languages; 60. Multilingualism; 61. Language planning; 62. Foreign language teaching and learning; 63. Language for special purposes
Part XI. Language and Communication
64. Language and other communication systems; 65. Linguistics

V osmé části je na rozdíl od CEL2 použito pojmenování disability místo původního handicap. Celkově nové vydání narostlo o 36 stran na celkových 516 číslovaných stran. Mezi hlavní změny nového vydání lze zařadit rozšíření obsahu některých hesel, jazykové úpravy textu, aktualizaci statistických dat, tabulek, grafů a doprovodných ilustrací.

Zcela na okraj musím nicméně poznamenat, že vedle aktualizací dat a některých oprav lze i ve třetím vydání najít několik drobností, které neměly projít až do tisku. Na jedné straně jsou hned na rubu titulního listu už správně uvedena data jednotlivých vydání

„First published 1987 ... Second edition 1997“ (CEL3)

na rozdíl od poněkud zmatečných údajů v předešlém vydání,

„First published 1998 ... Second edition published 2003“ (CEL2),

na straně druhé je hned v předmluvě ke třetímu vydání uveden chybný odkaz na kapitolu č. 21: „extra material on pragmatics in Chapter 22“. Tématem kapitoly 22 je The anatomy and physiology of speech.

Pojďme se ale podívat na nejdůležitější změny, které jsou zde označované jako extra material. Ty přímo souvisí i s odborným zaměřením profesora Crystala, viz např. jeho monografie Language and the Internet (ISBN 9780521802123), Txtng: The Gr8 Db8 (ISBN 9780199571338) či Language Death (978-0521653213). Rozsah zmíněné kapitoly 21, obsahující v CEL2 (str. 120-121) hesla THE IDENTITY OF PRAGMATICS, SPEECH ACTS a FELICITY CONDITIONS, byl v CEL3 rozšířen o následující hesla:

PRAGMATICS ON THE INTERNET, Flouting the maxims, NET NICKS, Spamming, NICK IDENTITIES, Nick translations, Lurking, Trolling, Irrelevance.

Celá kapitola tak narostla na sedm stran. O jazyce a komunikaci v elektronickém prostředí nově pojednává i čtyřstránková část nazvaná THE LANGUAGE OF ELECTRONIC TECHNOLOGY (str. 414-417, 63. kapitola), jejímž ústředním tématem je popis tzv. electronically mediated communication, tedy elektronicky zprostředkovávané komunikace. V kapitole 32 (GRAPHIC EXPRESSION) navíc přibyla část pojednávající o WEB GRAPHETICS (str. 202-203).

Co se týče otázky vymírání jazyků, sám David Crystal v úvodu nového vydání uvádí, že „Chapter 61 contains a new eight-page section presenting the issues surrounding endangered languages“. Tato sekce však zcela nová dle mého názoru není, neboť v rozsahu dvou stran byla součástí už i CEL2 (Endangered languages, str. 370-371). Ve třetím vydání však byla dále rozšířena (str. 380-387) o samostatné okruhy s názvy Why do languages die?, Why should we care? a What can be done?.

Vedle rozšíření obsahové stránky v novém vydání samozřejmě došlo i na aktualizaci statistických údajů. V kapitole 59 (World languages) se tedy můžeme v porovnání s údaji z CEL2 nově dočíst o úbytku mluvčích, jejichž prvním jazykem je angličtina, ve Velké Británii a o jejich razantním přírůstku ve Spojených státech amerických:

„U.K. - 56 990 000; U.S. - 226 710 000“ (CEL2, str. 361)
„U.K. - 56 014 800; U.S. - 251 247 100“ (CEL3, str. 371)

Crystalova encyklopedie jde v mnoha aspektech velmi užitečně do značných podrobností a nejinak je tomu i v případě těchto statistik. Zaktualizované údaje tak najdeme např. i v kapitole 60 (Multilingualism), kde je mj. uveden počet obyvatel hovořících jiným jazykem než angličtinou pro každý ze států USA. Namátkou uvádím údaj pro stát Kalifornii. První číslo vychází z průzkumu provedeného v roce 1976, druhé číslo z průzkumu z roku 1990 (CEL2) resp. z roku 2000 (CEL3):

„CA: 25% / 31,5%“ (CEL2, str. 363)
„CA: 25% / 39,5%“ (CEL3, str. 373)

Pokud budeme chtít znát odpověď na otázku, kolik je na světě v současnosti jazyků, nalezneme ji v kapitole č. 47 (How many languages). Pro nastínění vývoje opět uvádím údaje z obou vydání:

„There are over 37,000 language names listed in the 12th edition of Ethnologue (Grimes, 1992), and these have been grouped into 6,528 living languages.“ (CEL2, str. 287)
„There are 39,491 language names listed in the 15th edition of Ethnologue (Gordon, 2005), and these have been grouped into 6,912 living languages.“ (CEL3, str. 295)

V CEL2 je na téže straně připojen koláčový graf s popiskem „WHERE ARE MODERN LANGUAGES SPOKEN? ... based on the total of 6,528 languages.“, který uvedený počet předkládá v rozdělení dle hlavních regionů:

„Pacific (1341)
America (949)
Asia (2034)
Africa (1995)
Europe (209)“

V případě CEL3 se mi zde nicméně podařilo najít chybičku: titulek sice nově oznamuje „... based on the total of 6,912 languages.“, ale graf byl z CEL2 přejat bez úprav hodnot pro jednotlivé regiony.

V každém ohledu nemůže být pochyb o tom, že přípravě třetího vydání bylo věnováno obrovské úsilí. K potvrzení vyjádření prof. Crystala z úvodu CEL3

„Virtually every page of the book has had to be revised in some way.“

doložím alespoň následující dvojice ukázek. První dvě dvojice dokumentují posun v uvažování o jazyce, jednak v uvědomování si narůstající složitosti členění jazykových systémů, jednak v rozšiřujícím se spektru teorií, které se snaží podstatu těchto systémů popsat (tučně zde zvýrazňuji klíčové odlišnosti mezi vydáními):

„There are two critical issues. One is to solve the problem of the variability of speech. ... The other critical issue is to improve the robustness of speech processing under adverse conditions (e.g. the noisy ambience of cars, cockpits, and military situations). ...“ (CEL2, kapitola 26, SPEECH RECOGNITION: The problem of relevance, str. 150)
„There are several critical issues awaiting solution. One is to solve the problem of the variability of speech. ... Another critical issue is to improve the robustness of speech processing under adverse conditions (e.g. the noisy ambience of cars, cockpits, and military situations). ... A third problem is global variation: ...“ (CEL3, kapitola 26, SPEECH RECOGNITION: The problem of relevance, str. 156)
„Recent generative grammars look very different from the model proposed in Syntactic Structures. But the fundamental conception of sentence organization as a single process of syntactic derivation remains influential, ...“ (CEL2, kapitola 16, GRAMMAR: RULES, str. 97)
„Recent generative grammars look very different from the model proposed in Syntactic Structures. In the minimalist programme, for example, the emphasis is on making statements about grammar which are as simple and general as possible. But the fundamental conception of sentence organization as a single process of syntactic derivation remains influential, ...“ (CEL3, kapitola 16, GRAMMAR: RULES, str. 101)

Druhá dvojice se samozřejmě týká Noama Chomského, kterému je v CEL3 – stejně jako v předešlé CEL2 – věnována téměř celá jedna strana. Na okraj bych v této souvislosti jen poznamenal, že je snad trošku na škodu, že se v základních odkazech na další literaturu (konkrétně na str. 488) a ani v seznamu odkazů neobjevuje výběr Noam Chomsky: The Essential Chomsky, který vyšel v roce 2008 (ISBN 9781595581891), popř. Chomského monografie The Minimalist Program z roku 1995 (ISBN 9780262531283).

Jednoznačně však nelze takovouto připomínkou hodnotit CEL3 jako celek. Naopak, k doložení pečlivosti, se kterou bylo nové vydání Crystalovy encyklopedie připravováno, lze uvést nejen fakt, že i v obrazových dokladech bylo dbáno na jejich aktuálnost, viz např. obrazové ilustrace s novými LCD obrazovkami (CEL3, str. 397) namísto starší technologie (CRT) obrazovek (CEL2, str. 381), ale také jemné gramaticko-stylistické změny, které byly v některých případech provedeny i v částech, jejichž faktický obsah zůstal od minulého vydání beze změn:

„Belgium has also taken up an idea first tried out on a commuter train from Brighton to London - language learning by train. ... However, enthusiasm waned, and the venture did not survive into the 1990s.“ (CEL2, str. 368, zvýraznění: Martin Drápela)
„Belgium also took an idea first tried out on a commuter train from Brighton to London - language learning by train. ... However, enthusiasm waned, and the venture did not survive into the 1990s.“ (CEL3, str. 378, zvýraznění: Martin Drápela)

Kromě jazykové korektury dostala CEL3 také novou typografickou podobu. Většina tabulek a ilustrací je nyní podána na barevném pozadí a bez orámování. Za velmi nešťastné nicméně považuji zmenšení písma a zvětšení meziřádkových rozestupů – subjektivně se veškerý text jeví jako mnohem menší než tomu bylo v CEL2, což činí čtení mnohem namáhavějším pro zrak.

K úplnému posouzení vlastností nového vydání encyklopedie The Cambridge Encyclopedia of Language by určitě bylo vhodné ji porovnat s dalšími encyklopediemi. Zajímavé by bylo její srovnání s příslušnými hesly anglické verze Wikipedie. V každém případě musíme vysoce ocenit, že se dostalo náležité aktualizace díla, které by mělo být – alespoň dle mého názoru – základní součástí nejen každé městské knihovny, nýbrž i knihovny každého učitele jazyka, jazykovědce a zájemce o poznání jazyka obecně.

[Viewed on 2024-07-17]
Philologica.net is published by
Albis - Giorgio Cadorini
(From 2004 to 2016 the journal was published by
The Vilém Mathesius Society,
Opava, Czech Republic)
Copyright © 2003-2024, Philologica.net