PHILOLOGICA.NET
An Online Journal of Modern Philology ISSN 1214-5505
 

Deset let Společnosti Viléma Mathesia

[Ten Years of the Vilém Mathesius Society]

Martin Drápela

2013-01-14

The article presents a short recollection of the first decade of existence of the Vilém Mathesius Society.

S vědomím, že tím snad mohu usnadnit práci nějakému budoucímu doktorandovi, který bude v online archivech[1] sbírat informace o vzniku lingvistických kroužků, pokusím se zde napsat pár řádků k dějinám jednoho takového sdružení, které kdysi sebevědomě zvolilo název Společnost Viléma Mathesia. Předem se omlouvám, že styl tohoto textu bude poněkud subjektivní a proložen množstvím poznámek a odboček, které mě při psaní tohoto článku napadly. Pro lepší představu budoucího badatele si dovolím začít uvedením stručného kulturně-politicko-ekonomického kontextu, protože tomu snad za pár let už nikdo ani nebude věřit.

Je pozdní večer, nikoliv první máj, nýbrž jedenáctý leden roku 2013. Venku je náledí a slabě pod nulou. Samostatné České republice je sotva dvacet let a i mimo tento zimní čas celou tuto zemi dusí oboustranný zápal morálky. Ve vládě zasedají ministři strany, která nebyla nikdy na volebních lístcích, politici všeobecně ignorují zájmy voličů, s Novým rokem přišla nová vlna zdražování čehokoliv a pro občany je připraveno další mediálni divadlo: jdou si dnes poprvé sami zvolit svého prezidenta. Výběr je poměrně pestrý ze škály devíti kandidátů, na jejímž jednom konci jeden hovoří o potřebě utlumení humanit„ár“ních oborů na vysokých školách, protože tyto obory prý jenom spotřebovávají, žádnou hodnotu nevytvářejí.[2] Na konci druhém je člověk, jehož prioritami jsou vzdělanost, kulturnost a tolerance. Má volba padne právě na tohoto člověka, všestranně nadaného univerzitního profesora. Z těch devíti kandidátů většinu zahraničních médií zaujal jenom proto, že je potetovaný od hlavy až k patě, jinak by si ho ani nevšimli. Jak sám říká, jedenadvacáté století bude století vizuální.

Litr benzinu Natural 95 se dá natankovat za 34 korun českých a jednorázová jízdenka pro centrum Brna (na 60 minut) stojí 25 korun. Ojro[3] je za 26 káčé[4] a doláč[5] za devatenáct[6]. Meníčko[7] v restauraci přijde na 70 korunek a k hrachové polévce si za rohlík gumák připlatí gurmáni dvě korunky. Základní tarifní plat odborného asistenta s Ph.D. je 21100 hrubého.[8] Roční předplatné časopisu Slovo a slovesnost příjde na snesitelných 340 Kč (včetně poštovného). Quirk et al. (1985)[9] se na Amazonu[10] prodává stále za hrozivých $118.81 ve slevě a s frí[11] shipping, které však pro Česko[12] neplatí. Naštěstí toho Quirka už nějaká dobrá duše naskenovala a dala na net[13].

Z pohledu kalendáře je malinko naškodu, že včerejší desátý leden nepřipadl na pátek, nýbrž na čtvrtek, neboť v opačném případě by vše pěkně zapadalo do sebe. Tehdy, před deseti lety, to totiž bylo desátého ledna v pátek, kdy se v opavské pracovně profesora Aleše Svobody[14] sešla skupinka, kterou bychom mohli s nadsázkou nazvat „the Gang of Four“[15].

Atmosféra v místnosti byla tehdy přímo elektrizující. Slovy klasika by se dalo bývalo zvolat „Elementálové jsou nám nakloněni!“. Nakloněno nám bylo i složení té skupinky: všichni zapálení jazykozpytci[16], z toho jeden dokonce německé národnosti. Zdůrazňuji to především z toho důvodu, že ta čtyřka v něčem připomínala obsazení památné schůzky konané dne 6. října 1926[17]. Však také právě ona byla pro nás jednou z klíčových inspirací k založení našeho sdružení. Na rozdíl od první schůzky PLK nicméně první přednáška Společnosti Viléma Mathesia proběhla až vlastně rok poté, dne 18. února 2004, kdy ve „sluchátkové“ učebně M9, později přetvořené na počítačovou laboratoř, profesor Svoboda přednesl příspěvek s názvem „Firbasovy sémantické dynamické škály (a co s nimi dál?)“, po němž následovala příjemná diskuze. Od té doby do dnešního dne sdružení uskutečnilo více než šedesát setkání, z nichž většina byla spojena s odbornou přednáškou.

Je třeba zdůraznit, že oproti přednáškám v PLK většina těchto přednášek souvisela především s přůběžnou náplní vědecké práce v doktorském studiu, neboť členy sdružení byli povětšinou studenti doktorského studia anglického jazyka. Obsahové zaměření příspěvků nastiňuje níže připojený seznam. Ale byly i přednášky externích hostů - nečlenů sdružení, docentů i profesorů. Ten celý rok, který oddálil konání první přednášky, měl svůj důvod: s ministerskými orgány bylo nutné dojednat právní záležitosti spojené s existencí sdružení, ale také se připravoval elektronický časopis philologica.net, který byl oficiálně představen e-generaci dne 13. ledna 2004.[18] Členové Společnosti Viléma Mathesia od té doby soustavně uskutečňovali cíl sdružení, který byl do Článku III. stanov sdružení formulován následovně:

„Cílem činnosti sdružení je podporovat vědu, vzdělání, tvořivý aktivismus, zprostředkovávat konfrontaci a výměnu názorů v těchto oblastech, zejména pak v oblasti zkoumání jazyků. K dosažení tohoto cíle bude sdružení
  • vydávat periodické a neperiodické publikace (tištěné i elektronické);
  • organizovat a podporovat přednášky, semináře, workshopy a konference;
  • zřizovat a spravovat stipendijní fondy a účelně nakládat s jejich prostředky;
  • spolupracovat s dalšími organizacemi s podobným zaměřením.“

A co členská základna Společnosti Viléma Mathesia? Již bylo zmíněno, že u zrodu sdružení byli čtyři, kteří na počátku také naplnili základní orgány sdružení: jednak předsednictvo složené z předsedy, tajemníka a hospodáře, jednak revizora (viz přehled níže). Celkový počet členů sdružení v prvním desetiletí kolísal vždy kolem čísel osm, devět, deset. Shodně s Mathesiem (1936: str. 139)[19] můžeme s uspokojením konstatovat, že

„Při takovém počtu účastníků mohl se ovšem dlouho udržet milý zvyk s radostí hned od počátku přijatý, že se mimo schůze skutečně přednáškové a debatní ... střídavě konaly ... schůze méně formální, o kterých se zápisy nevedly.“

U nás se zápisy jako takové přímo nevedly ani v případě schůzí přednáškových. Pokud však bude míť ctěný badatel píli a chuť, měly by být někde k dohledání prezenční listiny jednotlivých setkání, a to i těch méně formálních. Zcela jistě by měla existovat prezenční listina ze dne 18. února 2004. Při troše štěstí bude možné v elektronických archeonalezištích dohledat i pár fotografií z některých setkání, jako je například tato ze setkání konaného dne 6. února 2008:

VMSoc setkání ze dne 6. února 2008

Jak už tomu bývá, i v případě Společnosti Viléma Mathesia měla zcela zásadní význam pro vznik a následnou existenci sdružení osobnost jednoho jejího spoluzakladatele, již výše zmíněného profesora Aleše Svobody (na fotografii nejvíc vpravo). Bohužel osud mu nedopřál dožít se tohoto skromného výročí, neboť od zakládající schůze mu vyměřil už jen sedm let života. Byl to nicméně bezesporu profesor Svoboda, který tehdy v nadšení svých žáků a pozdějších kolegů rozpoznal skutečné nadšení pro věc, a tak neváhal ani na okamžik a svým jménem odborně zaštítil právě se rodící dítě. Nyní ve svých deseti letech je, troufám si tvrdit, tento k(l/r)ou(č/ž)ek stále živý, zdravý a zvídavý. Mělo by být možné se o tom vždy přesvědčit na jeho internetových stránkách mathesius.org.

Jistě, mohli bychom si upřímně přiznat, že se Společnost Viléma Mathesia může jen s obtížemi srovnávat s věhlasným PLK. Pokud si ale uvědomíme, kam se posunula doba, kdy vše je dnes relativně rychlé a pomíjivé, můžeme s potěšením shrnout, že těch prvních deset let existence občanského sdružení Společnost Viléma Mathesia bylo velmi důstojných, mělo svůj smysl a zanechalo nesmazatelnou stopu na mapě jazykovědných sdružení a v osobních i profesních životech jeho členů. Mnohé z nich to inspirovalo, jiné zase povzbudilo a další třeba nasměrovalo. Celkový obraz té desítky je ale veskrze pozitivní. Do desítky druhé tedy můžeme s radostí popřát mnoho zdaru a minimálně stejný počet příjemných setkání nad otázkami jazyka, jeho formování, struktury, užívání a prožívání[20].

Seznam příspěvků přednesených na setkáních Společnosti Viléma Mathesia v prvních deseti letech

2012-11-02: The Linguistic Analysis of Modern Scots Poetry (Jan Valeček)

2012-05-29: The present-day Anglicisms in Czech within the domain of sport (Gabriela Entlová)

2011-11-24: OpenAccess etc. (Marc L. Greenberg)

2011-10-24: Dvě významné konference (o aktuálním členění věty a korpusové lingvistice) (Martin Drápela)

2011-07-01: Jazyková situace a politika v Gruzii (Lenka Sedlářová)

2010-12-03: Ke třetímu vydání knihy The Cambridge Encyclopaedia of Language (Martin Drápela)

2010-04-08: Otázky vztahu modu a modality v italštině (na pozadí angličtiny a češtiny) (Eva Klímová)

2010-03-10: Funkčně-sémantický rozbor členu jako determinátoru anglické nominální fráze z pohledu hermeneutiky textu a možnosti sémantické anotace (Jan Vomlela)

2010-02-10: Jazyková interference v překladu z angličtiny do češtiny II (Martin Thorovský);
Od tohoto dne vždy též pravidelně Současná česká lingvistická produkce I (Miroslav Černý)

2009-11-04: Jazyková interference v překladu z angličtiny do češtiny I (Martin Thorovský)

2009-10-06: Funkce gest v rámci Hallidayova ideačního, interpersonálního a textového komponentu. (Lenka Sedlářová)

2009-06-18: O některých aspektech aktuálního členění věty ve stylových rovinách novinových zpráv a vědeckých prací současné psané angličtiny (Martin Drápela)

2009-05-19: Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém (Miroslav Černý)

2008-12-03: Zkušenosti celostního popisu jazyka (Tomáš Hoskovec)

2008-10-02: Firbasovy netematické trasy v rámci analýzy delších textových úseků (Zuzana Hurtová)

2008-05-14: Tři „nové“ modifikační částice v češtině: schválně, normálně a jako (Karsten Rinas)

2008-04-02: Anglicizmy v české sportovní terminologii (Gabriela Entlová)

2008-02-06: Gesta: Segment (Lenka Sedlářová)

2008-01-09: Syntaktické rysy spontánního mluveného textu (Giorgio Cadorini)

2007-11-29: K (ne)působení kontextu jako signálu aktuálního členění v novinových titulcích (Martin Drápela)

2007-09-20: Význam lingvistické antropologie pro výuku a studium jazykovědných oborů (Miroslav Černý)

2007-04-25: Pár zamyšlení o vztahu uvozovací a přímé řeči v rovině aktuálního členění větného (Martin Drápela)

2006-11-15: Sociolinguistic and Pragmatic Aspects of Doctor-Patient Communication (Miroslav Černý)

2005-04-06: Interdisciplinarita horizontálně a vertikálně (Aleš Svoboda)

2005-03-09: K některým otázkám determinace v angličtině (Jan Vomlela)

2005-02-23: Zpráva o brněnské konferenci (Karel Kučera)

2004-06-28: Sémantika jazykovědy (Karel Kučera)

2004-03-16: Google jako jazykový korpus(?) (Martin Drápela)

2004-02-18: Firbasovy sémantické dynamické škály (a co s nimi dál?) (Aleš Svoboda)

Přehled obsazení orgánů Společnosti Viléma Mathesia v prvních deseti letech

  • Předsednictvo Společnosti Viléma Mathesia zvolené na valné hromadě dne 27. ledna 2012: Jan Valeček, předseda; Jan Vomlela, tajemník; Markéta Johnová, hospodář.
  • Revizorem Společnosti Viléma Mathesia byl na valné hromadě dne 6. ledna 2010 zvolena Lenka Sedlářová.
  • Předsednictvo Společnosti Viléma Mathesia zvolené na valné hromadě dne 3. února 2009: Martin Drápela, předseda; Jan Vomlela, tajemník; Miroslav Černý, hospodář.
  • Revizorem Společnosti Viléma Mathesia byl na valné hromadě dne 9. ledna 2008 zvolen Karsten Rinas.
  • Předsednictvo Společnosti Viléma Mathesia zvolené na valné hromadě dne 26. dubna 2006: Martin Drápela, předseda; Jan Vomlela, tajemník; Miroslav Černý, hospodář.
  • Předsednictvo Společnosti Viléma Mathesia zvolené na valné hromadě dne 7. března 2003: Aleš Svoboda, předseda; Martin Drápela, tajemník; Karel Kučera, hospodář. Revizorem Společnosti Viléma Mathesia byl na této valné hromadě zvolen Karsten Rinas.

Zápisy z valných hromad Společnosti Viléma Mathesia v prvních deseti letech

Poznámky a odkazy

[1] Tento článek byl vydán jako příspěvek pro časopis philologica.net, ale pokud už doména neexistuje, pak ho s největší pravděpodobností čtete z Webarchivu Národní knihovny.

[2] Srov. „... víme, že jen podnikatelský sektor je tvůrcem bohatství společnosti, ...“ (Preambule Programového prohlášení vlády České republiky ze dne 4. srpna 2010, str 2).

[3] Tento výraz je v Českém národním korpusu (SYN v2 z 20.12.2010, 1,568,079,262 positions) v pěti výskytech (hits).

[4] 14 výskytů.

[5] 114 výskytů.

[6] Dne 6. října 1926 to bylo za 33,5 Kč (Národní listy, č. 275, str. 7). Proč zrovna toto datum?

[7] 26 výskytů.

[8]Zaměstnancům univerzity vzroste tarifní složka mzdy“, muni.cz, prosinec 2012, str. 2, ISSN 1801-0814.

[9] ISBN-13: 978-0582517349.

[10] Fráze „na Amazonu“, 17 výskytů.

[11] 2 výskyty.

[12] 199,486 výskytů. Pěkný článek o tomto napsala Libuše Čižmárová: „K peripetiím vývoje názvů našeho státu a postojů k nim od roku 1918 (Příspěvek k 80. výročí vzniku Československé republiky)“, Naše řeč 82, 1999, str. 1-15. (Viz též zde.)

[13] Fráze „na net“, 41 výskytů.

[14] Drápela, Martin: „Vzpomínka na jedno výjimečně dynamické téma“, philologica.net [online], 2011-04-02. Dostupné na WWW: <http://philologica.net/studia/20110402170000.htm>. ISSN 1214-5505.

[15] Malá hádanka pro budoucí badatele: ke které předchozí poznámce je možné pojmenování „the Gang of Four“ přiřadit (bez nadsázky)?

[16] 100 výskytů.

[17] V přítomném kontextu je toto datum snad už bezpečně jasné. Kdyby přesto ne, tak viz např. Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné na straně 14 (ISBN 80-86022-12-9).

[18] Odkazy na některé příspěvky publikované na philologica.net si již našly cestu i do knih od renomovaných nakladatelství, např. John Benjamins, Walter de Gruyter.

[19] Mathesius, Vilém: „Deset let Pražského lingvistického kroužku“, Slovo a slovesnost 2, 1936, str. 137-145. (Viz též zde.)

[20] Tuto poslední poznámku jsem vytvořil spíše jen za tím účelem, abych ten celkový počet zakulatil, když máme to výročí. Ale i zde si nelze nevšimnout jisté aluze, že? Minimálně na ISBN 9788024617565 :o).

[Viewed on 2022-08-16]
Philologica.net is published by
Albis - Giorgio Cadorini
(From 2004 to 2016 the journal was published by
The Vilém Mathesius Society,
Opava, Czech Republic)
Copyright © 2003-2022, Philologica.net